KONCEPCJA PRACY
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Katolickie Przedszkole mieści się w Czechowicach- Dziedzicach przy ulicy Żwirki i Wigury 8. Zostało założone przez członków Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w 2009 roku. Swoje funkcjonowanie opiera o wartości chrześcijańskie i nauki głoszone przez Jana Pawła II.

W piętrowym budynku mieszczą się kolorowe, dobrze wyposażone w zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne sale - z zapleczem sanitarnym dla dzieci, pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, szatnia oraz zaplecze pionu żywienia. Do budynku przynależy ogrodzony ogródek przedszkolny przystosowany do zabaw i zajęć ruchowych, z którego dzieci chętnie korzystają. W bliskim sąsiedztwie znajduje się również miejski park z licznymi alejkami spacerowymi, boiskiem do gry w piłkę oraz placem zabaw, co daje nam wiele możliwości spędzania z dziećmi czasu na świeżym powietrzu. Budynek przedszkola mieści się w spokojnej okolicy, blisko centrum, ułatwia to kontakt i współpracę z środowiskiem lokalnym.

Placówka funkcjonuje, jako przedszkole 5 - oddziałowe dla 100 dzieci, które bawią się i uczą w grupach ujednoliconych lub zbliżonych wiekowo. Od początku funkcjonowania przedszkola liczba chętnych dzieci jest większa niż liczba miejsc. Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzieci zdobywają tu nie tylko wiedzę, ale odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania oraz talenty, uczą się samodzielności w działaniu i myśleniu, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych.

Środowisko stanowią głównie mieszkańcy Czechowic- Dziedzic, o różnym poziomie wykształcenia i aspiracjach edukacyjnych oraz możliwościach finansowych (lekarze, nauczyciele, właściciele prywatnych firm, pracownicy fizyczni, matki samotnie wychowujące dzieci).

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30. Ramowy rozkład dnia jest ułożony zgodnie z zaleceniami podstawy programowej Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. Rekrutacja dzieci do przedszkola dokonywana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zasadach określonych przez organ prowadzący.

W przedszkolu zatrudnieni są - nauczyciele wszyscy z wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz odpowiednimi kwalifikacjami. Pracę przedszkola wspomagają także pracownicy administracji i obsługi. Cały personel został odpowiednio dobrany, aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, dzięki temu w naszym przedszkolu panuje miła i ciepła atmosfera. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nauczycielki są twórcze, zawsze uśmiechnięte, znają potrzeby, możliwości i oczekiwania dzieci i ich środowiska rodzinne, chętnie współpracują z rodzicami. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji.

Oferta przedszkola jest bardzo szeroka. Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Prowadzimy działania logopedyczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości przedszkolne, zajęcia otwarte, czytanie bajek przez rodziców, zebrania, Dni Skupienia).

Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez wdrożone procedury oceniania i nagradzania.

OTOCZENIE PRZEDSZKOLA

Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach położone jest w centralnej części miasta. Przedszkole posiada swój plac zabaw, który jest ogrodzony i udostępniony tylko dla przedszkolaków. Obok budynku przedszkola znajduje się wielki park, a w nim publiczny plac zabaw, boisko ze sztuczna trawą, wiele ścieżek spacerowych i boiska betonowe. W niedalekim otoczeniu przedszkola znajdują się także inne parki oraz place zabaw dla dzieci.

W pobliżu przedszkola znajduje się wiele placówek użytku publicznego: Przychodnia Zdrowia, Pogotowie Ratunkowe, Laboratorium Medyczne, Miejski Dom Kultury, Kościół NMP Królowej Polski i inne kościoły, przedszkola i szkoły publiczne, gabinety stomatologiczne, Straż Pożarna, Posterunek Policji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta, Biblioteka Publiczna, wiele sklepów o zróżnicowanej branży i supermarkety (Kaufland, Lidl, Biedronka).

Wokół przedszkola znajdują się zakłady pracy, takie jak: TRW Steering Systems Poland, Lotos Czechowice S.A., Czechowice S.A. Fabryka Zapałek oraz wiele mniejszych zakładów, których branże są bardzo zróżnicowane. W dalszej części miasta znajdują się kolejne, duże przedsiębiorstwa takie jak: Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o., Lontex Serwis i Legalizacja Tachografów, NKT Cables S.A. i wiele innych, które są źródłem pracy dla mieszkańców miasta.

Lokalizacja naszej placówki w centralnej części Czechowic - Dziedzic sprawiła, iż współpracujemy na szeroką skalę ze środowiskiem lokalnym i bierzemy aktywny udział w życiu publicznym miasta. Mamy łatwy dostęp do wielu placówek oraz zakładów pracy, które często nas goszczą i obrazują przedszkolakom swoja działalność.

CELE

CELE OGÓLNE:

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 4. Dzieci są aktywne.
 5. Respektowane są normy społeczne.
 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 9. Rodzice są partnerami przedszkola.
 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

CELE SZCZEGÓŁOWE ROK SZKOLNY 2014/2015:

 1. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

Cel strategiczny:

 • Pozyskanie informacji o formach i efektywności współpracy ze środowiskiem lokalnym

Cele kierunkowe:

 • Nauczyciele opracowują „Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym”
 • Nauczyciele współpracują z otoczeniem celując do instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, które działają w środowisku lokalnym.
 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Cel strategiczny:

 • Ocena działań placówki na rzecz przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Cele kierunkowe:

 • W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz
 • Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.
 • Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.

ZADANIA PRZEDSZKOLA

Rozwój dziecka w Katolickim Przedszkolu jest oparty na chrześcijańskiej koncepcji wychowania, wyrastającej z Ewangelii i wychowawczych doświadczeniach Kościoła, a także na współczesnych osiągnięciach myśli pedagogicznej.

 1. Dbanie o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne naszych podopiecznych.
 2. Dbanie o wysoki stopień integracji przedszkola z rodzicami.
 3. Systematyczne wzbogacanie przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 4. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 5. Zmotywowanie dzieci do poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności.
 6. Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka.
 7. Umożliwianie dzieciom nabywania wiedzy i umiejętności poprzez samodzielne działania i doświadczenia.
 8. Efektywna współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 9. Nauczyciele dbają o swój rozwój poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych.
 10. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 11. Uczenie dzieci poprawnego wyrażania uczuć i emocji.
 12. Diagnozowanie umiejętności i potrzeb wychowanków poprzez systematyczną obserwację i analizę wytworów własnych.
 13. Prawidłowa i szybka adaptacja dziecka w przedszkolu.
 14. Włączanie rodziców w działalność przedszkola.
 15. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego.

WIZJA PRZEDSZKOLA

NASZE PRZEDSZKOLAKI SĄ:

 • wychowywane w wierze chrześcijańskiej,
 • wszechstronnie uzdolnione,
 • ciekawe świata,
 • dbają o swoje zdrowie i higienę osobistą,
 • świadome zagrożeń,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • dążące do osiągnięcia sukcesu,
 • szanują siebie i innych,
 • kulturalne,
 • bezpieczne,
 • odważne,
 • szczęśliwe,
 • mądre,

RODZICE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

 • chętnie współpracują na rzecz przedszkola i swojego dziecka,
 • są ufni wobec kadry pedagogicznej,
 • posiadają pełną informację o działalności przedszkola,
 • współpracują z przedszkolem w kwestii wychowania dzieci,
 • są pomocni, aktywni, uśmiechnięci, zadowoleni, otwarci.

NASZA KADRA JEST

 • odpowiednio wykwalifikowana,
 • zaspokajająca potrzeby wychowanków, rodziców i środowiska,
 • troszcząca się o bezpieczeństwo dzieci,
 • angażująca rodziców i środowisko lokalne do współpracy,
 • w stosunku do dzieci troskliwa cierpliwa i wyrozumiała,
 • kierująca się w życiu wartościami chrześcijańskimi,
 • służąca pomocą,
 • podnosząca kwalifikacje,
 • gotowa do działania,
 • twórcza i kreatywna,
 • profesjonalna,
 • kompetentna,
 • ambitna,
 • pomysłowa,
 • uśmiechnięta,
 • pracowita.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST:

 • bezpieczne,
 • nowoczesne,
 • dostosowane do potrzeb dzieci,
 • kierowane w duchu wartości chrześcijańskich,
 • przyjazne dzieciom, pracownikom i rodzicom, otwarte na ich potrzeby i propozycje,
 • zapewniające dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju,
 • przestrzegające praw dziecka,
 • tolerancyjne,
 • czyste,
 • kolorowe,
 • organizujące zajęcia dodatkowe,
 • rozwijające zainteresowania dzieci.

MISJA PRZEDSZKOLA

JESTEŚMY PO TO, ABY:

 • kształcić – bawić – wychowywać,
 • wspierać wszechstronny rozwój wychowanków,
 • zapewnić dziecku holistyczny rozwój,
 • pogłębiać w dziecku wartości chrześcijańskie,
 • wspierać rodziców w wychowaniu,
 • przygotować dzieci do edukacji w szkole,
 • spełniać funkcję dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą,
 • kształtować postawy moralne,
 • tworzyć warunki indywidualnego rozwoju dziecka,
 • promować zdrowie i aktywny tryb życia,
 • nauczyć dzieci odróżniać dobro od zła, podążać za tym co dobre i szlachetne.

NASZE PRZEDSZKOLAKI są ciekawe świata – nasze przedszkole zaspokaja potrzeby poznawania świata. Czas spędzony w przedszkolu nie jest czasem straconym – efektywnie wykorzystany czas wpływa na osiągnięcie nowych umiejętności.

OFERUJEMY DZIECKU:

 • ciekawe zajęcia zgodne z potrzebami przedszkolaków,
 • zajęcia dodatkowe,
 • czas na zabawę,
 • wycieczki,
 • zaangażowanie nauczycieli w proces dydaktyczno – wychowawczy każdego wychowanka,
 • wykorzystanie innowacyjnych metod i form pracy,
 • częsty pobyt na świeżym powietrzu (ogród, spacery),
 • nowocześnie wyposażone sale przedszkolne,
 • opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne,
 • smaczne, domowe posiłki dostosowane do potrzeb dzieci,
 • organizujemy lub uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach, uroczystościach, przeglądach.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • rodzicami,
 • biblioteką,
 • Urzędem Miejskim,
 • MDK,
 • innymi przedszkolami i szkołami,
 • Domem Złota Jesień,
 • zakładami pracy,
 • schroniskiem dla zwierząt,
 • MOSIR-em,
 • pocztą,
 • apteka,
 • Strażą Pożarna,
 • Dentystą,
 • z wyższymi uczelniami – stwarzamy możliwość studentom pedagogiki odbywania praktyk mi prowadzenia badań do swoich prac.

RODZICOM OFERUJEMY:

 • bezpieczne przedszkole dla jego dziecka, prowadzone w duchu wartości chrześcijańskich,
 • czynny udział w życiu przedszkola, zajęciach i uroczystościach,
 • profesjonalną opiekę nad dzieckiem,
 • indywidualne konsultacje,
 • codzienny kontakt z nauczycielem,
 • możliwość wglądu w życie codzienne przedszkola,
 • możliwość współpracy,
 • szeroką informację,
 • zajęcia dostosowane do wieku dziecka, oparte na podstawie programowej

ZMIERZAMY DO TEGO, ABY

 • nasi wychowankowie byli radośni, samodzielni, ciekawi świata oraz szanowali siebie i innych,
 • zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój,
 • przygotować dzieci do łatwego przekroczenia progu szkolnego,
 • przekazywane wartości wiary katolickiej towarzyszyły dzieciom przez całe życie,
 • dzieci osiągały jak najlepsze wyniki na kolejnych szczeblach edukacji

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA

 1. Kieruje się w życiu wartościami chrześcijańskimi.
 2. Kocha swoją rodzinę.
 3. Pielęgnuje wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość.
 4. Ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej, zna i szanuje swoją ojczyznę, poznaje jej historię, kulturę i tradycje.
 5. Dostrzega piękno w otaczającym świecie, tworzy je poprzez swoje zachowania i działania artystyczne.
 6. Jest odporny na stres, potrafi pracować w zespole.
 7. Troszczy się o zdrowie i sprawność fizyczną.
 8. Jest otwarty na pogłębianie wiedzy o Bogu, świecie, ludziach i sobie samym.
 9. Jest ciekawy świata, samodzielny i zaradny, potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.
 10. Wchodzi w relacje i współdziała z innymi.
 11. Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole.