WIADOMOŚCI
Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni Państwo!

 

W najbliższym czasie planujemy otwarcie przedszkola i zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.  W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przed przedszkolem duże wyzwanie organizacyjne, na chwilę obecną najważniejsza jest dla nas informacja jak wielu z Państwa potrzebuje skorzystać z opieki oferowanej przez naszą placówkę. Dlatego prosimy o zgłaszanie dzieci w terminie do 04.05 do godz. 09:00 za pośrednictwem wiadomości SMS pod nr telefonu 508284904 o treści: Informuję, że jestem zainteresowany opieką nad moim dzieckiem ………………… w godzinach od…… do…… podpis. Samo zgłoszenie potrzeby nie jest gwarantem przyjęcia dziecka. O dalszym postępowaniu zostaną Państwo poinformowani.

 

Rodzicu pamiętaj:

-Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

-Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

-Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

-Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

-Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 

Anna Sarna